Com es relacionen el criptó i un metre?

What’s the connection between krypton and a metre?

[ca]

El sistema mètric no prové del planeta del Superman, sinó que conté una referència al gas noble criptó.

Els gasos nobles són els elements de l’última columna de la taula periòdica, que no s’enllacen a altres àtoms i no fan olor.

Es troben als llums de neó, en els quals reben una càrrega elèctrica que els excita a nivells d’energia superiors i emeten llum quan alliberen aquesta energia.

La llargada d’un metre es defineix com una proporció ben simple amb l’emissió de radiació del criptó que veureu al vídeo.

[en]

The metric system didn’t originate on Superman’s planet, but it’s linked to the noble gas krypton.

Noble gases are the elements in the last column of the periodic table. They don’t bond with other atoms and don’t smell.

They can be found in neon lights, where they receive an electric charge that excites them to higher energy levels. When this energy is released, light is emitted.

The length of a metre is defined as a very simple proportion to the radiation emission of cripton and you can see it in the video.

Per què el carboni és un element travesti?

Why is carbon a drag queen element?

[ca]

El carboni és un element travesti perquè es presenta amb diferents estructures i propietats. Però en ciència no se l’anomena travesti, se li diu element al·lotròpic.

Quan es disposa formant hexàgons en capes bidimensionals que es desprenen fàcilment, és el grafit, com el de la mina d’un llapis. Si crea estructures tridimensionals fortes, el coneixem com a diamant.

A part d’aquestes formes més conegudes, també existeix el ful·lerè, una estructura similar a una pilota de futbol que és útil per a capturar i transportar molècules.

[en]

Carbon is a drag queen element because it can take different structures with different properties. However, in science that’s not called a drag queen, but an allotropic element.

When it creates hexagons in bidimensional layers that are easily peeled off, it’s graphite, like a pencil lead. If it presents as a strong tridimensional structure, we call it diamond.

Besides these well-known variants, there is also fullerene, a structure which reminds of a football and is useful to capture and transport molecules.

El butè, el butí i maquillatge travesti

Butene, butyne and drag makeup

[ca]

Fa un temps us vam parlar
del gas butà
i dels alcans (cadenes d’àtoms de carboni rodejats per àtoms d’hidrogen). Ara passem als seus cosins germans.

Mentre que els alcans només tenen enllaços simples, els alquens tenen algun enllaç doble entre àtoms de carboni, fet que fa que tinguin menys hidrògens. Vegeu la diferència entre el butà, CH3-CH2-CH2-CH3, i una versió del butè, CH2=CH-CH2-CH3.

Les versions dels alquens es distingeixen indicant el número del carboni on comença l’enllaç doble, per exemple: but-1-è, CH2=CH-CH2-CH3, i but-2-è, CH3-CH=CH-CH3.

En el cas dels alquins, trobem l’enllaç triple, per exemple: but-1-í, CH≡C-CH2-CH3, i but-2-í, CH3-C≡C-CH3. En el vídeo, la Lana Vuli en dona més detalls mentre es maquilla.

[en]

Some time ago, we talked about butane gas and alkanes (chains of carbon atoms surrounded by hydrogen atoms). Now it’s time for their first cousins.

While alkanes only have simple bonds, alkenes have some double bond between cabon atoms, which means there’ll be fewer hydrogens. See the difference between butane, CH3-CH2-CH2-CH3, and a version of butene, CH2=CH-CH2-CH3.

The differents alkene versions are named using the number of the carbon where the double bond starts, for example: but-1-ene, CH2=CH-CH2-CH3, and but-2-ene, CH3-CH=CH-CH3.

In alkynes, we found the triple bond, for example: but-1-yne, CH≡C-CH2-CH3, and but-2-yne, CH3-C≡C-CH3. In this video, Lana Vuli goes into more detail as she does her makeup.

Discriminació LGTBIQA+ en ciència

LGBTIQA+ discrimination in science

[ca]

Analitzem la discriminació de les identitats sexuals i de gènere no normatives en entorns de ciència i proposem una via per combatre-la.

Els problemes imposats a la gent LGTBIQA+ per una societat que ens discrimina fan que haguem de tornar a l’armari en entorns de ciència, que perdem confiança en les nostres habilitats o el nostre valor com a persona i que se’ns exclogui de les posicions de poder. A sobre, la pròpia ciència ens tracta com una anomalia.

La visibilització de les nostres identitats en projectes com Science Queers és una de les millors eines per enfrontar-nos al sistema i aconseguir una ciència i una societat més inclusives.

[en]

Let’s analyse the discrimination against non-normative sexual and gender identities in science environments and suggest a way to fight it.

The problems imposed on LGBTIQA+ people by a society that discriminates against us cause us to go back in the closet in science environments, to lose self-confidence, in our skills and in us as people, and exclude us from positions of power. On top of that, science itself treats us as an anomaly.

Ensuring representation of our identities through projects like Science Queers is one of the best tools to challenge the system and make science and society more inclusive.

Què són E211, E212 i E213 en el menjar?

What are E211, E212 and E213 in your food?

[ca]

Ens posem moltes coses a la boca i de vegades hauríem de prendre precaucions. És aquest un cas perillós?

A part de la lletra E, els conservants E211, E212 i E213 tenen en comú que són sals de l’àcid benzoic. Són les sals de sodi, potassi i calci, respectivament, i es troben a la natura.

Només són sals que conserven el menjar, igual que la sal comuna. Són antimicrobians i també es fan servir en cosmètics. És a dir que no cal patir.

[en]

We put lots of things in our mouths and should play it safe. Is this case dangerous?

Besides letter E, food preservatives E211, E212 and E213 have one thing in common: they are salts of benzoic acid. They are its sodium, potassium and calcium salts, respectively, and are found in nature.

They are simple salts that preserve food, just like common salt does. They are antimicrobial and they are also used in cosmetics. Nothing to worry about.

Científiques del col·lectiu. L’Orgull en Ciències 2021

Queer women scientists. Pride in Science 2021

[ca]

La Lana llegeix les opinions d’algunes científiques del col·lectiu sobre la divulgació científica i la visibilització d’identitats discriminades (font: #CienciaArcoiris).

Les científiques són la física Judith Juanhuix, la nanotecnòloga Sònia Estradé, la bioinformàtica Mireya Plass, la matemàtica Aurora Ranchal i la biòloga Ainoa Gómez.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

[en]

Lana reads opinions of queer woman scientists about science communication and representation of identities that suffer discrimination (source: #CienciaArcoiris).

The scientists are physicist Judith Juanhuix, nanotechnologist Sònia Estradé, bioinformatician Mireya Plass, mathematician Aurora Ranchal, and biologist Ainoa Gómez.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Drogues, risc i informació. L’Orgull en Ciències 2021

Drugs, risk and information. Pride in Science 2021

[ca]

La Translocura treballa en un centre que tracta la violència cap a dones i persones no binàries com a encarregada de reducció de danys del consum de drogues.

En aquesta xerrada, la infermera travesti parla dels factors de risc i de la importància d’informar-se. Al final canta Politóxica, la seva cançó sobre el tema.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

[en]

Translocura works in a centre that tackles violence against women and non-binary people in charge of damage reduction related to using drugs.

In this talk, the transvesite nurse talks about the risk factors and the importance of being informed. At the end, she sings Politóxica, her song about this topic.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Contaminants en medi marí. L’Orgull en Ciències 2021

Contaminants in marine environment. Pride in Science 2021

[ca]

La Lana Vuli és doctora en química i travesti. En esta xerrada la drag queen científica parla dels retardants de flama i els pesticides piretroides en dofins, foques i marisc.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

Aquestes setmanes s’estan publicant els vídeos de les intervencions de l’Orgull en Ciències 2021 en la corresponent llista de reproducció de YouTube.

[en]

Lana Vuli is a doctor in chemistry and a drag queen. In this drag science communication she talks about flame retardants and pyrethroid pesticides in dolfins, seals and seafood.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

In the following weeks, the presentations of Pride in Science 2021 will be published in their corresponding YouTube playlist.

Dessalinització de l’aigua. L’Orgull en Ciències 2021

Water desalination. Pride in Science 2021

[ca]

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

El Javier Soraluze és «físic i marica» i treballa en transferència de tecnologia, donant forma pràctica als projectes teòrics. En esta xerrada explica el cas de la dessalinizació de l’aigua.

Durant les pròximes setmanes veurem els vídeos de les intervencions de l’Orgull en Ciències 2021, que es publicaran en la corresponent llista de reproducció de YouTube.

[en]

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Javier Soraluze is “a physicist and gay” and works in technology transfer shaping practical projects from theoretical ideas. In this presentation he talk about water desalination.

In the next weeks we’ll see the presentations of Pride in Science 2021, which will be published in their corresponding YouTube playlist.

«La matrícula d’honor l’aconseguirà…»

“The first class honours are awarded to…”

[ca]

Science Queers Academy tanca la temporada amb tres actuacions de temàtica i estil lliure.

Lis sis estudiants de l’acadèmia de divulgació travesti reben el certificat al final del curs. Qui rebrà el certificat d’assistència i qui obtindrà el certificat de compleció? I la desitjada matrícula d’honor?

Tot i que aquest curs hagi acabat, l’acadèmia tornarà a obrir en un futur. Per ara, podeu respondre aquesta enquesta sobre el curs 2021 per ajudar-nos a superar-nos en la pròxima edició. Moltes gràcies.

[en]

Science Queers Academy’s finale shows three choose-your-own-topic freestyle performances.

The six students of the drag science communication academy receive their course certificates. Who will get the certificate of attendance and who will obtain the certificate of completion? What about the coveted first class honours?

Although this course is over, the academy will open again in the future. For now, you can answer this survey about the 2021 course to help us outdo ourselves in the next edition. Thank you.