Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+

Esdeveniments que uneixen el col·lectiu LGTBIQA+ i la comunitat científica.

LGBTIQA+ science communication

Events that bring together the LGBTIQA+ and scientific communities.

Notícies – News

Creem espectacles i esdeveniments de durada variable, amb diferents graus de formalitat i amb diversos perfils de la comunitat LGTBIQA+.

Participem en esdeveniments aliens amb actuacions, moderant-los o conduint-los.

Integrem la participació de travestis no científiques i de científiques no travestis.

Parlem català, castellà i anglès. El canal de YouTube està subtitulat en els tres idiomes.

We create performances and events with different time lengths, degrees of formality and LGBTIQA+ profiles.

We take part in your events as performers, moderators or MCs.

We integrate the participation of non-scientist drag artists and non-drag scientists.

We speak Catalan, Spanish and English. Our YouTube channel is subtitled in these three languages.

Contacte

Destaquem – Highlights

Orgull en Ciències – Pride in Science
Esdeveniment que visibilitza persones LGTBIQA+ en ciència.
Event to showcase LGBTIQA+ people in science.
YouTube

Science Queers Academy
Concurs d’espectacles científics travestis.
Drag science shows contest.
YouTube

Factual Facts
Respostes breus a preguntes de ciència específiques.
Short answers to specific science questions.
YouTube

Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+