Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+

Creem ponts entre la comunitat LGTBIQA+ i la comunitat científica.

LGBTIQA+ science communication

Bulding bridges between the LGBTIQA+ and scientific communities.

Creem espectacles i esdeveniments de durada variable, amb diferents graus de formalitat i amb diversos perfils de la comunitat LGTBIQA+.

Participem en esdeveniments aliens amb actuacions, moderant-los o conduint-los.

Integrem la participació de travestis no científiques i de científiques no travestis.

We create performances and events with different time lengths, degrees of formality and LGBTIQA+ profiles.

We take part in your events as performers, moderators or MCs.

We integrate the participation of non-scientist drag artists and non-drag scientists.

Notícies – News

Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+