«La matrícula d’honor l’aconseguirà…»

“The first class honours are awarded to…”

[ca]

Science Queers Academy tanca la temporada amb tres actuacions de temàtica i estil lliure.

Lis sis estudiants de l’acadèmia de divulgació travesti reben el certificat al final del curs. Qui rebrà el certificat d’assistència i qui obtindrà el certificat de compleció? I la desitjada matrícula d’honor?

[en]

Science Queers Academy’s finale shows three choose-your-own-topic freestyle performances.

The six students of the drag science communication academy receive their course certificates. Who will get the certificate of attendance and who will obtain the certificate of completion? What about the coveted first class honours?

Tot i que aquest curs hagi acabat, l’acadèmia tornarà a obrir en un futur. Per ara, podeu respondre aquesta enquesta sobre el curs 2021 per ajudar-nos a superar-nos en la pròxima edició. Moltes gràcies.

Although this course is over, the academy will open again in the future. For now, you can answer this survey about the 2021 course to help us outdo ourselves in the next edition. Thank you.

«Oda a la ciència i a la tecnologia»

“Ode to science and technology”

[ca]

En el penúltim episodi de la segona temporada de Science Queers Academy, les estudiants posen en drag a dos dels professors.

El metge d’ITS David Palma i el nanocientífic Pedro David Bardají tenen la seva primera experiència travesti i llegeixen un poema científic escrit per les estudiants.

[en]

In the episode before the finale of the second season of Science Queers Academy, the students make over two of the teachers.

STIs doctor David Palma and nanoscientist Pedro David Bardají have their first drag experience and read a science poems written by the students.

La directora de l’acadèmia, la Lana Vuli, consultarà les notes per últim cop abans de la graduació per anunciar quines tres estudiants hi actuaran.

The principal of the academy, Lana Vuli, will check the marks one last time before the graduation to announce which three students will perform in it.

«Quants ossos té un cos humà adult?»

“How many bones are in an adult human body?”

[ca]

Quan només queden quatre travestis a l’acadèmia de Science Queers, arriba l’examen sorpresa. Una altra sorpresa són les cares conegudes que s’uneixen a la prova.

L’examen sorpresa té quatre rondes: veritat o fals, opció múltiple, números i resposta oberta. Només dues estudiants s’asseguraran el pas al següent episodi i les altres dues…

[en]

When there are just four drag queens left in the academy of Science Queers, a pop quiz hits them. Moreover, familiar faces will join the students by surprise.

The pop quiz has four rounds: true or false, multiple choice, numbers and open answer. Just two students will secure their place in the next episode. The other two…

En aquest episodi sorpresa no hi ha professoris perquè només conten les respostes. A l’acadèmia els examens són seriosos. O potser no.

In this surprise episode there will be no teachers as the answers will be the judge. Exams are no laughing matter in this academy. Or are they?

«Això es pot dir a la televisió pública?»

“Can we say this on public television?”

[ca]

La segona temporada de l’acadèmia de divulgació travesti ens porta una novetat molt esperada: els monólegs de ciència.

Les travestis presenten monòlegs sobre els cinc sentits, és a dir, la vista, l’olfacte, el tacte, l’oïda i el gust. El bon gust dels acudits i el tacte en l’execució és una cosa que queda per veure, però no us ensumeu el que arribareu a sentir!

[en]

The second season of the drag scicomm academy brings a much anticipated novelty: science stand-up comedy.

The drag queens deliver their routines about the five senses, that is, sight, smell, touch, hearing and taste. The good taste of the jokes and issues they touch upon is something unheard of, but you’ll see that something smells funny!

Aconseguiran els monòlegs fer riure la Lana Vuli, la Putella Deville i el metge estètic invitat (i malvat) Adam Najjari?

Will the jokes get laughs from Lana Vuli, Putella Deville and the (evil) guest cosmetic doctor Adam Najjari?

«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway”

[ca]

La música arriba a l’acadèmia de divulgació travesti amb tres actuacions musicals.

Per escalfar motors, les estudiants canten sobre l’acadèmia. Tot seguit ens desvelen els secrets de l’ADN amb una balada tropical. I acaben amb un tema electrotrash sobre la cromatografia en columna.

[en]

Music takes over the drag communication academy with three musical numbers.

As a warm-up, the students sing about the academy. Then, they reveal the secrets of DNA with a tropical ballad. Finally, an electrotrash tune talks about column chromatography.

Per avaluar les produccions musicals científiques, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del metge d’ITS invitat David Palma.

To asses the science chart hits, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest ITS doctor David Palma.

«Mai no et limitis per la imaginació limitada dels altres»

“Never limit yourself because of others’ limited imagination”

[ca]

L’acadèmia de divulgació científica travesti fa un homenatge a sis científiques amb una pasarel·la de moda que les presenta.

Si no coneixeu a la Jocelyn Bell, la Mae Jemison, l’Ada Lovelace, la Tu Youyou, la Lise Meitner i la Marie-Sophie Germain, aquesta és la vostra oportunitat (de corregir un biaix de gènere).

[en]

The drag science communication academy pays tribute to six female scientists with a fashion catwalk where they are introduced.

If you don’t know Jocelyn Bell, Mae Jemison, Ada Lovelace, Tu Youyou, Lise Meitner or Marie-Sophie Germain, this is your chance —to correct a gender bias.

Per avaluar l’execució de la tasca, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i de la nanocientífica invitada Sònia Estradé.

To evaluate the execution of the assignment, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest nanoscientist Sònia Estradé.

«Volem entretenir, però també volem conscienciar»

“We want to entertain, but also raise awareness”

[ca]

Science Queers Academy continua amb un episodi teatral en el que lis estudiants ens fan riure mentre divulguen ciència.

Un grup ens parla de la depuració d’aigües residuals en una representació molt física. L’altre grup es centra en els boscos i la desforestació en un ambient més íntim.

[en]

Science Queers Academy continues with a theatrical episode in which the students make us laugh while communicating science.

One group talks about the treatment of wastewater in a very physical performance. The other group focuses on the forests and deforestation in a more intimate setting.

Per avaluar l’execució de la tasca, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del nanocientífic invitat Pedro David Bardají.

To evaluate the execution of the assignment, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest nanoscientist Pedro David Bardají.

«La culpa és del binarisme»

“Binarism is to blame”

[ca]

Ja está disponible el primer episodi de la segona temporada de Science Queers Academy, el reality show de divulgació científica travesti.

En aquest episodi, lis estudiants de l’acadèmia han de resoldre un escape room per guanyar-se l’accés al programa.

[en]

The first episode of season 2 of Science Queers Academy, the reality show about science communication in drag, is now available.

In this episode, the students of the academy must solve an escape room to gain access to the show.

Per sortir de l’habitació, aprendrem la composició de l’aire, el nombre de planetes tradicionals i de planetes nans del sistema solar i la transformació de números al codi binari.

To escape the room, we’ll learn the composition of the air, the number of traditional planets and dwarf planets in the solar system and the transformation of numbers into the binary code.

Tutorial de maquillatge travesti: el gas butà

Drag makeup tutorial: butane gas

[ca]

Tothom ha utilitzat el butà alguna vegada, o el butaner… Però això que sona tan sexy només és una cadena d’àtoms de carboni rodejada per àtoms d’hidrogen: CH3CH2CH2CH3.

El butà és de la família dels alcans, que tenen diferents noms segons la llargada de la cadena: metà (CH4), età (CH3CH3), propà (CH3CH2CH3), butà, pentà, hexà, heptà, octà… I la Lana ens ho explica mentre es maquilla.

[en]

We have all used butane sometimes; or even the man who sells it… Sexy as it might sound, butane is just a carbon atom chain surrounded by hydrogen atoms: CH3CH2CH2CH3.

Butane belongs to the family of alkanes, which have different names according to the chain length: methane (CH4), ethane (CH3CH3), propane (CH3CH2CH3), butane, pentane, hexane, heptane, octane… And Lana tells us about it as she does her makeup.

Els quatre primers alcans, fins al butà, són gasos a temperatura ambient i pressió atmosfèrica. A partir del pentà els alcans són líquids fins als 17 àtoms de carboni. I a partir dels 18, són sòlids!

The first four alkanes, up to butane, are gas at room temperature and atmospheric pressure. From pentane and up to 17 carbon atoms, they are liquid. And over 18 carbon atoms, they are solid!

La segona temporada de Science Queers Academy

Season 2 of Science Queers Academy

[ca]

Dos anys després de l’èxit de Science Queers Academy, el reality de ciència en drag, un nou grup de travestis amb cinc drag queens i un drag king divulgaran ciència amb espectacles variats per aconseguir la matrícula d’honor.

Els vuit episodis de la segona temporada s’emetran aquesta tardor. Per ara ja estan disponibles el videoclip promocional y les presentacions del nou grup d’estudiants de l’acadèmia. I fins i tot podeu reservar plaça per assistir al rodatge a Barcelona en aquest formulari!

[en]

Two years after the success of Science Queers Academy, the reality show about science in drag, a new group of transvestites including five drag queens and one drag king will communicate science in a variety of shows to get the first class honours.

The eight episodes of the second season will be broadcast this autumn. At the moment, you can already enjoy the promotional music video and the introductions of the new students of the academy. You can even register to attend the filming in Barcelona here!

I si l’espera se us fa llarga, podeu tornar a veure la primera temporada de Science Queers Academy.

And if the wait feels too long, you can rewatch the first season of Science Queers Academy.