Per què sentim fiblades quan fem massa exercici?

Why do we feel sore after exercise? [ca] La respiració aeròbica utilitza oxigen per a produir energia. La respiració anaeròbica es produeix sense oxigen i genera l’àcid làctic que cristal·litza als músculs. [en] Aerobic respiration uses oxygen to produce energy. Anaerobic respiration happens without oxygen and generates lactic acid which crystallises in our muscles.

ATP: els diners de la cèl·lula

ATP: the cell’s money [ca] La Putella ens explica con es transporta l’oxigen en els organismes i com es transforma energia. [en] Putella explains how oxygen is transported inside organisms and how it’s transformed into energy.

5 maneres d’agafar oxigen

5 ways to take oxygen [ca] La respiració és un procés pel qual s’intercanvien gasos amb l’exterior i s’obté energia. Veiem les diferents maneres que tenim els éssers vius d’agafar oxigen. [en] Respiration is a process by which gases are exchanged and energy is obtained. Let’s see the different ways for living beings to take oxygen.

Arriba la 3a edició de l’Orgull en Ciències

The 3rd edition of Pride in Science is here [ca] L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica. [en] Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Per què el carboni és un element travesti?

Why is carbon a drag queen element? [ca] El carboni és un element travesti perquè es presenta amb diferents estructures i propietats. Però en ciència no se l’anomena travesti, se li diu element al·lotròpic. [en] Carbon is a drag queen element because it can take different structures with different properties. However, in science that’s not called a drag queen, but an allotropic element.

El butè, el butí i maquillatge travesti

Butene, butyne and drag makeup [ca] La Lana parla dels noms dels alquens i els alquins mentre es maquilla. [en] Lana talks about naming alkenes and alkynes as she does her makeup.

Discriminació LGTBIQA+ en ciència

LGBTIQA+ discrimination in science [ca] Analitzem la discriminació de les identitats sexuals i de gènere no normatives en entorns de ciència i proposem una via per combatre-la. [en] Let’s analyse the discrimination against non-normative sexual and gender identities in science environments and suggest a way to fight it.

Científiques del col·lectiu. L’Orgull en Ciències 2021

“Queer women scientists. Pride in Science 2021” [ca] L’Orgull en Ciències visibilitza les identitats LGTBIQA+ en ciències. Opinions de científiques del col·lectiu sobre la divulgació científica i la visibilització d’identitats discriminades. [en] Pride in Science promotes LGBTIQA+ identities in science. Opinions of queer woman scientists about science communication and representation of identities that suffer discrimination.