La ciència importa, però la llengua també

Science matters, but so does language [ca] Hi ha científics que qüestionen el rigor del contingut i l’estil de divulgació, però qui es preocupa de la qualitat lingüística de la divulgació? [en] Many scientists question the accuracy and the style of science communication, but who cares about linguistic quality?

«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway” [ca] Cinc travestis canten sobre l’ADN amb una balada tropical i sobre la cromatografia en columna amb un tema electrotrash. [en] Five drag queens sing about DNA with a tropical ballad and about column chromatography with an electrotrash tune.