Per què sentim fiblades quan fem massa exercici?

Why do we feel sore after exercise? [ca] La respiració aeròbica utilitza oxigen per a produir energia. La respiració anaeròbica es produeix sense oxigen i genera l’àcid làctic que cristal·litza als músculs. [en] Aerobic respiration uses oxygen to produce energy. Anaerobic respiration happens without oxygen and generates lactic acid which crystallises in our muscles.

ATP: els diners de la cèl·lula

ATP: the cell’s money [ca] La Putella ens explica con es transporta l’oxigen en els organismes i com es transforma energia. [en] Putella explains how oxygen is transported inside organisms and how it’s transformed into energy.