Per què el carboni és un element travesti?

Why is carbon a drag queen element? [ca] El carboni és un element travesti perquè es presenta amb diferents estructures i propietats. Però en ciència no se l’anomena travesti, se li diu element al·lotròpic. [en] Carbon is a drag queen element because it can take different structures with different properties. However, in science that’s not called a drag queen, but an allotropic element.