Un algoritme mèdic que afavoreix als europeus

A medical algorhythm that favours Europeans [ca] Notícies científiques sobre supernoves,diagnòsi mèdica amb biaix, neurologia, biodiversitat i plàstic. [en] Science news about supernovae, biased medical diagnosis, neurology, biodiversity and plastic.

L’estiu ara dura 5 mesos

Summer lasts 5 months now [ca] Notícies científiques sobre animals innovadors, roba d’Homo sapiens, canvi climàtic i el llenguatge dels nadons. [en] Science news about innovative animals, Homo sapiens’ clothes, climate change and the language of babies.