El butè, el butí i maquillatge travesti

Butene, butyne and drag makeup

[ca]

Fa un temps us vam parlar
del gas butà
i dels alcans (cadenes d’àtoms de carboni rodejats per àtoms d’hidrogen). Ara passem als seus cosins germans.

Mentre que els alcans només tenen enllaços simples, els alquens tenen algun enllaç doble entre àtoms de carboni, fet que fa que tinguin menys hidrògens. Vegeu la diferència entre el butà, CH3-CH2-CH2-CH3, i una versió del butè, CH2=CH-CH2-CH3.

Les versions dels alquens es distingeixen indicant el número del carboni on comença l’enllaç doble, per exemple: but-1-è, CH2=CH-CH2-CH3, i but-2-è, CH3-CH=CH-CH3.

En el cas dels alquins, trobem l’enllaç triple, per exemple: but-1-í, CH≡C-CH2-CH3, i but-2-í, CH3-C≡C-CH3. En el vídeo, la Lana Vuli en dona més detalls mentre es maquilla.

[en]

Some time ago, we talked about butane gas and alkanes (chains of carbon atoms surrounded by hydrogen atoms). Now it’s time for their first cousins.

While alkanes only have simple bonds, alkenes have some double bond between cabon atoms, which means there’ll be fewer hydrogens. See the difference between butane, CH3-CH2-CH2-CH3, and a version of butene, CH2=CH-CH2-CH3.

The differents alkene versions are named using the number of the carbon where the double bond starts, for example: but-1-ene, CH2=CH-CH2-CH3, and but-2-ene, CH3-CH=CH-CH3.

In alkynes, we found the triple bond, for example: but-1-yne, CH≡C-CH2-CH3, and but-2-yne, CH3-C≡C-CH3. In this video, Lana Vuli goes into more detail as she does her makeup.